17/12/2022 ǀ avond ǀ Zeist: Oude Kerk ǀ Concert i.s.m. Chr. Vocaal Ensemble Marcantus ǀ www.marcantus.eu

19/11/2022 ǀ avond ǀ Epe: Grote Kerk ǀ Concert i.s.m. Sweelinck Kamerkoor ǀ www.sweelinck-kamerkoor.nl

23/4/2023 ǀ 15.00 uur ǀ Vries: Bonifatiuskerk ǀ www.kerkconcertenvries.nl

12/8/2024 ǀ avond ǀ Tournee Frankrijk: Questembert ǀ

13/8/2024 ǀ avond ǀ Tournee Frankrijk: Lomener ǀ

14/8/2024 ǀ avond ǀ Tournee Frankrijk: Fouesnant ǀ